Disclaimer

1. Wettelijke vermeldingen

Elk bezoek aan de website www.dg-realestate.com en het gebruik daarvan, is onderworpen aan deze wettelijke vermeldingen. Het bezoek en gebruik van de website houdt automatisch in dat u deze wettelijke vermeldingen aanvaardt. DG Real Estate behoudt zich het recht voor om deze wettelijke vermeldingen, op elk ogenblik te wijzigen. Het is dan ook aanbevolen deze wettelijke vermeldingen regelmatig te consulteren.

2. Informatie over DG Real Estate

Deze website wordt beheerd en uitgebaat door DG Real Estate BV, met een maatschappelijke zetel aan de Solvynsstraat 46, 2018 Antwerpen. DG Real Estate BV is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het BE 0546.649.240 en draagt als BTW-identificatienummer BE 0546.649.240.

3. Contact

Als u een vraag heeft over vastgoed – bijvoorbeeld omdat u meer informatie wil over een bepaald pand of uw eigendom wil verkopen of verhuren – kan u terecht bij een kantoor van DG Real Estate. Bij elk vastgoedeigendom op de website wordt vermeld welk kantoor het betreffende vastgoed beheert.

Kantoor DG Real Estate, Solvynsstraat 46 te 2018 Antwerpen, 03/283.43.33

Voor algemene of niet-vastgoed gerelateerde vragen kan u DG Real Estate bereiken via het volgende e-mailadres: info@dg-realestate.com.

4. Beschrijving en doel van de website

Met deze website biedt DG Real Estate u in essentie het volgende aan:

5. Inbreuk op voorwaarden

Indien u inbreuk maakt op deze voorwaarden of de website gebruikt voor ongeoorloofde of onwettige doeleinden, dan kan DG Real Estate u de toegang ontzeggen zonder voorafgaande mededeling.

6. Het vastgoedaanbod

DG Real Estate levert maximale inspanningen om de online beschikbaarheid van haar vastgoedaanbod volledig te laten overeenstemmen met haar werkelijk beschikbare vastgoed. Toch valt het niet uit te sluiten dat er op de site vastgoed als beschikbaar wordt aangeduid, dat op dat ogenblik van het online bezoek niet langer beschikbaar is. Daarom kan u de online voorstelling van het vastgoedaanbod van DG Real Estate op de website alleen als indicatief en contractueel niet-bindend beschouwen. U kan DG Real Estate dan ook niet aansprakelijk stellen als één of meerdere eigendommen onbeschikbaar zijn. DG Real Estate doet er alles aan om haar aanbod met de grootst mogelijke nauwkeurigheid te omschrijven en presenteren op haar website. Toch is het mogelijk dat bepaalde gegevens van het aanbod nog wijzigen na verloop van tijd. Daarom zijn de foto’s en technische gegevens van het aanbod op de website slechts indicatief.

7. Beroepsinstituut voor makelaars

De vastgoedmakelaars verbonden aan de kantoren van DG Real Estate, vermeld onder art. 3, zijn onderworpen aan de BIV-plichtenleer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (www.biv.be/plichtenleer). DG Real Estate treedt op via door het BIV erkende vastgoedmakelaars onder het BIV nummer 504865. Voor meer informatie over het BIV, de plichtenleer en de vastgoedmakelaars van DG Real Estate kan u terecht in één van de kantoren van DG Real Estate (zie art. 3) en op de website van het BIV: www.biv.be. Daarnaast kan u terecht bij de toezichthoudende autoriteit, op de Luxemburgstraat 16B in Brussel (1000).

8. Copyright

Door gebruik te maken van deze website van DG Real Estate erkent u uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van DG Real Estate. Deze website wordt beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht, het recht betreffende softwareprogramma’s en het databankenrecht. Dat geldt onder andere voor de lay-out, teksten, logo’s, illustraties en foto's, maar ook voor de vormgeving van de website. Elke kopie of reproductie of andere vorm van gebruik of exploitatie van het geheel of een gedeelte van deze website, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DG Real Estate. 

9. Aansprakelijkheid

Onverminderd de bepalingen van de artikelen 8 en 9 van deze wettelijke vermeldingen, wordt de volledige aansprakelijkheid van DG Real Estate beperkt tot eventuele rechtstreekse schade, met uitsluiting van enige onrechtstreekse schade. Onder onrechtstreekse schade kan u onder andere denken aan winstderving, commercieel verlies, verhoogde kosten, verlies van gegevens, verlies van een kans, tekorten of elke andere vorm van onrechtstreekse schade. In elk geval wordt de totale eventuele schade waarvoor DG Real Estate aansprakelijk kan worden gesteld beperkt tot 1.000 euro. Daarnaast kan u DG Real Estate niet aansprakelijk stellen voor schade die inherent is aan het gebruik van internet, zoals bijvoorbeeld een onderbreking van de beschikbaarheid of een virus.

10. Hyperlinks naar inhoud van derden

In bepaalde rubrieken bevat www.dg-realestate.com hyperlinks naar inhoud die van derden uitgaat of naar websites die beheerd worden door derden. DG Real Estate is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en accuraatheid van de inhoud van deze websites. De uitbaters van die websites zijn de enige verantwoordelijken betreffende het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze aanbieden op hun website. Ook voor wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen en andere relevante regelgevingen.

Wet van toepassing en rechtspraak

Voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van www.dg-realestate.com is de Belgische wet van toepassing. Enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd.

Vastgoed aanbieden